PRIVACY VERKLARING Ruimte voor Aandacht

INLEIDING

Deze verklaring is van toepassing op alle door Ruimte voor Aandacht geleverde producten en diensten.

De Ruimte voor Aandacht, Singelsteeg 2, Utrecht en postadres: Johann Knoopstraat 43, 3404AT IJsselstein KVK : 63059282  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Ruimte voor Aandacht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die de Ruimte voor Aandacht van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door de Ruimte voor Aandacht in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Informatie over (mentale) gezondheid

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van de Ruimte voor Aandacht dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Vragen over de gezondheid stellen wij om een inschatting te kunnen maken of de deelname aan training /coaching geschikt is voor de deelnemer. Of dat het beter om de deelnemer door te verwijzen naar andere professionele hulpverlening.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of voor het administratiekantoor.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit de Ruimte voor Aandacht. Bijvoorbeeld om u via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van de Ruimte voor Aandacht. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Ruimte voor Aandacht gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt de Ruimte voor Aandacht zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang gegevens bewaard blijven: de Ruimte voor Aandacht zal uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaren tenzij er sprake is van een vervolgtraject.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden: de Ruimte voor Aandacht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte): de Ruimte voor Aandacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar contact@ruimte-voor-aandacht.nu

Beveiliging

de Ruimte voor Aandacht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. de Ruimte voor Aandacht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij de Ruimte voor Aandacht toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval de Ruimte voor Aandacht gebruik maakt van de diensten van derden, zal de Ruimte voor Aandacht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de Ruimte voor Aandacht u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via contact@ruimte-voor-aandacht.nu

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via contact@ruimte-voor-aandacht.nu

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-01- 2019