Annuleringsvoorwaarden training & coaching Ruimte voor Aandacht

ALGEMENE VOORWAARDEN Ruimte voor Aandacht

Deze algemene voorwaarden zijn geactualiseerd op 24 mei 2018 i.v.m. de AVG.
Voor specifiek voor op maat gemaakte programma’s voor derden, zie onder ‘8: Programma’s in opdracht van derden’.

1. INSCHRIJVING
Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2)
– zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of
– wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen.

2. KENNISMAKINGGESPREK, SCHRIFTELIJK VOORBEREIDINGSFORMULIER EN INSCHRIJVING
Voor deelname aan een programma vragen wij een schriftelijk voorbereidingsformulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Er zal vooraf of nadien een telefonische kennismaking plaatsvinden. De inschrijving is afhankelijk van de uitslag van het voorbereidingsformulier en het  kennismakingsgesprek. Het staat de Ruimte voor Aandacht vrij om op basis van deze gegevens te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. BETALINGSVOORWAARDEN
Deelnemer ontvangt een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan, tenzij met de andere partij anders overeengekomen wordt.
Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat de Ruimte voor Aandacht dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.
Bij creditering zal de Ruimte voor Aandacht de bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.
LET OP: de artikelen die u online besteld, worden direct betaald en binnen 24 uur geleverd. Deze kunnen niet worden geretourneerd. Uitzondering: mocht u de inloggegevens nog niet hebben ontvangen, kunt u per mail het artikel annuleren.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN
Annuleren van een training kan alleen schriftelijk of via email/app. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Bij annulering tot 14 dagen voor de start van het programma wordt € 75,-  administratiekosten gerekend.
2. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
3. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling van de Ruimte voor Aandacht, wordt slechts €50 administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA
Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van de Ruimte voor Aandacht en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

6. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN
De Ruimte voor Aandacht heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers in de week voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. De Ruimte voor aandacht vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

7. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN VOORBEREIDINGSGESPREKKEN EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN
Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms/app. Bij te laat afmelden wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN
Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

9. ALGEMENE OPMERKINGEN
9.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Els Jansen op de Haar of Jacques van Damme namens de Ruimte voor Aandacht.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Els Jansen op de Haar of Jacques van Damme is beperkt tot de hoogte van het niet verbruikte cursusgeld.
9.3 De Ruimte voor Aandacht zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
9.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

10. COPYRIGHT EN RECHTEN
Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van de Ruimte voor Aandacht (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Els Jansen op de Haar en Jacques van Damme en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.ruimte-voor-aandacht.nu verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

11. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
11.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van de Ruimte voor Aandacht persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie hieronder.
11.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt de Ruimte voor Aandacht nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

PRIVACY VERKLARING Ruimte voor Aandacht

INLEIDING

Deze verklaring is van toepassing op alle door Ruimte voor Aandacht geleverde producten en diensten.

De Ruimte voor Aandacht, Singelsteeg 2, Utrecht en postadres: Johann Knoopstraat 43, 3404AT IJsselstein KVK : 63059282  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Ruimte voor Aandacht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die de Ruimte voor Aandacht van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door de Ruimte voor Aandacht in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Informatie over (mentale) gezondheid

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van de Ruimte voor Aandacht dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Vragen over de gezondheid stellen wij om een inschatting te kunnen maken of de deelname aan training /coaching geschikt is voor de deelnemer. Of dat het beter om de deelnemer door te verwijzen naar andere professionele hulpverlening.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of voor het administratiekantoor.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit de Ruimte voor Aandacht. Bijvoorbeeld om u via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van de Ruimte voor Aandacht. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Ruimte voor Aandacht gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt de Ruimte voor Aandacht zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang gegevens bewaard blijven: de Ruimte voor Aandacht zal uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaren tenzij er sprake is van een vervolgtraject.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden: de Ruimte voor Aandacht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte): de Ruimte voor Aandacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar contact@ruimte-voor-aandacht.nu

Beveiliging

de Ruimte voor Aandacht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. de Ruimte voor Aandacht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij de Ruimte voor Aandacht toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval de Ruimte voor Aandacht gebruik maakt van de diensten van derden, zal de Ruimte voor Aandacht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de Ruimte voor Aandacht u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via contact@ruimte-voor-aandacht.nu

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via contact@ruimte-voor-aandacht.nu

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-01- 2019